>

Tuttina individualas sco las differentas emissiuns da RTR èn era las persunalitads che fan las emissiuns. Fin oz èn ellas ed els per Vus la fatscha amiaivla en la televisiun u la vusch simpatica al radio. Ussa sa preschentan ils umans davos RTR e raquintan lur istorgia dal tuttafatg persunala. Als emprendai d’enconuscher e vegni a savair dapli da lur vita, da lur passiuns e da la muntada che RTR e la cultura rumantscha han per els.